ప్రోమోకోడ్

NewRetro క్యాసినో
1000₽ + 1000 FS
బోనస్ట్1000

ప్రోమోకోడ్ ప్రై రీజిస్ట్రీలు

స్టార్డా క్యాసినో
50 ఫ్రిస్పినోవ్
SPINFS

ప్రోమోకోడ్ ప్రై రీజిస్ట్రీలు

1xSlots క్యాసినో
150 ఫ్రిస్పినోవ్
ముర్జిక్

ప్రోమోకోడ్ ప్రై రీజిస్ట్రీలు